Bãi bỏ một số điều trong quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Theo đó, Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu như sau:


- Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, khoản 2 Điều 21 và Điều 22.


- Bãi bỏ Mục 2 Phụ lục III, Phụ lục IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2017.

(Nguồn: http://www.moit.gov.vn)