Cảng hàng không Quốc tế - sân bay Tân Sơn Nhất

  • Cảng hàng không Quốc tế - sân bay Tân Sơn Nhất

Liên danh 4 nhà thầu: Kajima, Taisei, Obayasi and Maeda