Bệnh viện quốc tế Việt - Pháp Tp HCM

  • Bệnh viện quốc tế Việt - Pháp Tp HCM

Đơn vị thi công: Công ty Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng