Chính sách chất lượng

Trong vai trò nhà sản xuất thép, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Thép Vina Kyoei đề ra Chính sách chất lượng sau:

1. Vina Kyoei luôn mở rộng thương hiệu của mình để cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau nhằm làm hài lòng Khách hàng và giảm rủi ro về chất lượng bằng các hành động phòng ngừa.

2. Vina Kyoei luôn tuân thủ các yêu cầu chất lượng, các tiêu chuẩn như TCVN và các yêu cầu chính đáng của Khách hàng được xác nhận bởi Vina Kyoei.

3. Vina Kyoei luôn chú trọng cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng bằng cách bảo đảm và xem xét việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trên cơ sở nhận thức hệ thống trong toàn tổ chức của Công ty.

Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Thép Vina Kyoei cam kết đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo và nguồn lực hợp lý để thực thi và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng thành công.