Chính sách môi trường & sức khỏe nghề nghiệp - an toàn

Trong vai trò nhà sản xuất thép, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Thép Vina Kyoei đề ra Chính sách môi trường & sức khỏe nghề nghiệp - an toàn như sau:

1. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo đảm sức khỏe nghề nghiệp - an toàn cho người lao động, chúng tôi cam kết cung cấp nguồn lực một cách đầy đủ và hợp lý để xây dựng, vận hành và cải tiến liên tục các Hệ thống quản lý môi trường và sức khỏe nghề nghiệp - an toàn.

2. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu từ các bên liên quan về môi trường và sức khỏe nghề nghiệp - an toàn liên quan đến công ty.

3. Kiểm soát các rủi ro về sức khỏe nghề nghiệp & an toàn theo thứ tự ưu tiên và xúc tiến triển khai an toàn thực sự dựa trên việc cơ giới hóa.

4. Tạo điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh nhằm ngăn ngừa thương tật và bệnh nghề nghiệp.

5. Để cho người lao động và đại diện của họ tham gia vào các quá trình ra quyết định trong Hệ thống quản lý sức khỏe nghề nghiệp - an toàn.

6. Khuyến khích việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguồn tài nguyên và giảm phát thải CO2 (khí gây hiệu ứng nhà kính).

7. Cố gắng đạt được và duy trì mục tiêu an toàn: 'KHÔNG TAI NẠN" với suy nghĩ là "Tai nạn có thể xảy ra".